Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Zasiłek stały z MOPS 2020 – kto może się o niego starać i ile wynosi?

insurance 4004023 1280

Wzrost najniższej krajowej, lepsze warunki na rynku pracy i rosnący, lepszy status życia Polaków. Owszem, żyje nam się lepiej, ale nadal duży procent społeczeństw azmaga się z ubóstwem i dużymi niedoborami finansowymi. Według badań statystycznych, jeszcze 3 lata temu liczba osób z tak dużymi problemami wynosiła ponad 6 milionów. Na skutek tak niepokojących wyników, rośnie zasiłek stały z mops. a świadomość pomocy również staje się być bardziej przystępna i jaśniejsza. Jakie warunki należy spełnić, aby ową pomoc otrzymać? Jak wygląda i ile dokładnie wynosi zasiłek z MOPS i czy jego suma pozwoli nam na spokojne życie?

Czym jest zasiłek stały?

Rodzaj świadczonej pomocy społecznej, otrzymywanej w formie pieniężnej. Jak łatwo się domyśleć, jest on skierowany do wąskiej i najbardziej potrzebującej grupie obywateli. Jeśli więc posiadasz sędziwy wiek otrzymywana emerytura nie jest wystarczająca, albo jeśli nie możesz podjąć się pracy zarobkowej – masz szansę na otrzymanie takiego finansowego wsparcia. Podkreślić jednakże należy, że kryteria otrzymywania i weryfikowania danej kwoty są złożone i uzależnione od konkretnego przypadku.

Kwota uzależniona jest od pracownika socjalnego, który odwiedza dane gospodarstwo i na tej podstawie ocenia i szacuje daną, przyznawaną kwotę. Na skutek rozporządzenia, w 2020 roku, pomoc nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 701 zł. Warto dodać, iż kwota ta powiększyła się o zaledwie 70 zł, na przestrzeni ostatnich lat. Jest to stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę rosnące z roku na rok koszty utrzymania. W przypadku najwyżej kwoty nałożone są też granice. W przypadku osoby, będącej członkiem danej rodziny, kwota ta nie może wynieść więcej niż 528zł.

Tak niewielka kwota wynika z faktu, iż jest oprowadzana z budżetu państwa. Dlatego też z pomocą przychodzą inne organy, w tym MOPS.

Kto może otrzymać taki zasiłek?

Aby otrzymać zasiłek należy spełnić wymogi stawiane w obrębie otrzymywanych dochodów i danych demograficznych. Osoby żyjące samotnie w gospodarstwie nie mogą mieć mniej niż 60 (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Co więcej, osoby te nie mogą pobierać zarówno renty, emerytury i zasiłku stałego. Co więcej:

  • zasiłku nie otrzyma osoba, pobierająca rentę socjalną, zasiłki opiekuńcze, świadczenia, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Ważne! Gdy ustalana jest wysokość otrzymywanego świadczenia kwota zasiłku okresowego nie jest wliczana.

Trochę inaczej sytuacja wygląda, w przypadku osób pozostających w rodzinie. W tym elemencie zasiłek otrzymują osoby, które osiągnęły wiek niezdolny do dalszej pracy. Tak jak powyżej – progi są jednakowe, chyba, że niezdolność do pracy wystąpi wcześniej i zostanie udokumentowana przez specjalistów. Próg dla osób, które pozostają w rodzinie, wynosi 528 zł. Proces sprawdzania tej kwoty jest starannie nadzorowany i sprawdzany (średnio dwukrotnie). Co więcej, średni dochód wszystkich członków nie może wykraczać poza podaną powyżej kwotę.

Jakie dochody nie są wliczane do zasiłku?

Poniżej przedstawiamy przykładową listę (na mocy art. 8 z ustawy o pomocy społecznej) dochodów, które nie są wliczane do wyliczenia ostatecznego zasiłku:

  • Jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne
  • Pomoc materialna o charakterze np. motywacyjnym
  • Dodatki dla osoby bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia
  • Dochodu z powierzchni użytków rolnych
  • Świadczenia wychowawcze
  • Świadczenia pieniężne

Jak ubiegać się o zasiłek?

Jako, że zasiłek przyznawany jest na wniosek osoby ubiegającej się, musimy sami zgłosić się o pomoc i rozpatrzenie naszej sytuacji. Co ważne, najlepiej zgłosić go na początku miesiąca, dzięki czemu należność obejmie całe 30 dni, a nie tylko odpowiedni procent miesiąca. W tym drugim przypadku kwota dzielona jest przez liczbę dni w miesiącu, a następnie mnoży się ją przez liczbę dni, którym przysługuje zasiłek.
Podczas zgłaszania wniosku musimy dostarczyć:

  • dokumenty, które potwierdzą naszą niezdolność do pracy,
  • wniosek rodzinnego wywiadu środowiskowego, który zostaje przeprowadzony przez specjalistę.

W przypadku niepełnosprawności również należy dostarczyć taki dokument orzekający, maksymalnie w ciągu 60 dni.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.