Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Kalkulator odsetek

numbers money calculating calculation 3305

Kalkulator odsetkowy jest niezwykle pomocnym i prostym narzędziem, służącym do obliczania, jak sama nazwa wskazuje, wysokości odsetek. Warto nadmienić, iż kalkulatory uwzględniają odsetki pochodzące z trzech, różnych źródeł: ustawowych, podatkowych i innych.

Podział ów wynika z faktu, że odsetki pojmowane są wyjątkowo szeroko i są nieodzownym elementem wszelkich, prowadzonych przez nas finansów. Ryzyko pomyłki jest więc na tyle duże, że warto wspomóc się dodatkowym, zewnętrznym narzędziem, które zweryfikuje wyliczone przez nas kwoty.

Kalkulator odsetek ustawowych

Zadaniem tego typu kalkulatorów jest wyliczenie odsetek, wynikających z prawa obowiązującego w przypadku odszkodowania za zwłokę, w określonej spłacie wierzytelności. Ten typ odsetek ma zastosowanie w wielu różnych dziedzinach i branżach. Forma wyliczenia nie różni się od formy innych wyliczeń kalkulatora. Aby otrzymać daną wartość, wystarczy jedynie wpisać kwotę i określić terminy obowiązujące wierzyciela.

Warto nadmienić iż obecnie określamy trzy podkategorie odsetek ustawowych.

  • Pierwsza – odsetki należne od określonej sumy pieniężnej.
  • Druga – odsetki ustawowe naliczone za opóźnienie w płatnościach.
  • Trzecia – również odsetki ustawowe naliczane za opóźnienia, tym razem w transakcjach tzw. handlowych.

Ten ostatni typ dotyczy relacji pomiędzy profesjonalnymi podmiotami handlowym. Oznacza to, że zarówno jedna, jak i druga strona powinna mieć status przedsiębiorców. Ten typ odsetek naliczany jest np. przez sklep, który nie otrzymał należnego towaru z hurtowni. Obecnie wysokość oprocentowania w takim wypadku wynosi 9.5% – ich wartość jednak może ulec zmianie, jeśli taka będzie wola Narodowego Banku Polskiego. Schemat działania i naliczania tego typu odsetek nie różni się od pozostałych.

Kalkulator odsetek podatkowych

Kalkulator wykazujący odsetki podatkowe pozwala wykazać wszelkie kwoty wynikające z zaległości podatkowych. Najprościej ujmując – im dłuższa zaległość, tym kwota jest większa. Aby poznać ją dokładnie, wystarczy uzupełnić poprawnie określone rubryki. W styczniu 2016 roku wprowadzono zmiany, na skutek których wszystkie odsetki powstałe od tego czasu objęte są obniżoną stawką odsetek. Wynosi ona połowę stawki podstawowej.

Oprócz powyższych, kalkulatory pozwalają obliczyć wszelkie inne odsetki. Forma i rodzaj uzależniona jest od obszerności funkcji. W tym celu należy uzupełnić odpowiednie pola, określając oprocentowanie, jakim obarczona jest nasza wierzytelność, a także wskazując termin zapłaty. Wiele kalkulatorów nakazuje też określić datę planowanego spłacenia zadłużenia, a wszystkie te elementy wpływają na ostateczną kwotę.

Dlaczego warto korzystać z kalkulatorów odsetek?

Prosty algorytm kalkulatorów pozwala kontrolować i poznawać dokładną kwotę obowiązujących nas odsetek. Dzięki niemu mamy pełen obraz obecnej sytuacji finansowej, a dostępne opcje pozwalają zaplanować wydatki oraz poznać odsetki oddawane np. bankowi. Za pomocą prostych danych możemy porównywać oferty kredytowe, a także przygotować plan oszczędzania. Co ciekawe, skorzystać z niego możemy nie tylko w kontekście długów, ale także w przypadku spłacania zaciągniętych zobowiązań finansowych. W tym drugim przypadku jesteśmy w stanie sprawnie i dokładnie poznać całą kwotę, a w przypadku pierwszym – wyliczyć wysokość naliczoną każdego dnia.

Dlaczego naliczamy odsetki?

Kalkulatory odsetkowe powstały z myślą o wszystkich tych, którzy zaciągneli zobowiązania finansowe – zarówno spłacając je terminowo, jak i nieterminowo. Dlaczego?

Wszystkie zobowiązania wiążą się z ryzykiem i koniecznością spłacania zapożyczenia. Mówiąc więc wprost – odsetki są rekompensatą kosztów i działań, które podejmują firmy, aby zapewnić nam pomoc finansową. Zawarte w umowie obostrzenia muszą zabezpieczyć obie strony transakcji, uwzględniając przy tym sytuację w której jedna ze stron nie wywiązuje się z ustaleń. Odsetki więc dotyczą zarówno całej kwoty, jak i jej części, która nie została spłacona na czas lub od której naliczane są dodatkowe opłaty.

Odsetki najczęściej naliczane są od pierwszego dnia po terminie i z dnia na dzień sumują się, dając nam większą kwotę. Oczywistym jest, iż im więcej dni, tym kwota jest bardziej dotkliwa dla spłacającego. Dlatego też, płacenie odsetek i zaległości powinno być priorytetem, a kalkulator odsetek powinien stanowić za pomoc i informację o ryzyku i rosnącej kwocie.

Polskie prawo zakłada istnienie kilku odsetek ustawowych – ich zmiana jest kluczowa, jeśli zamierzamy (lub już korzystamy) z czyjejś sumy pieniężnej.

W poniższym materiale spróbujemy nakreślić aspekt odsetek oraz sposobu, w jaki możemy je naliczać. Sprawdźmy, czym są odsetki ustawowe i w jaki sposób pomóc nam mogą kalkulatory odsetek.

Odsetki ustawowe – co to jest?

Według art. 359 Kodeksu cywilnego, ustawowe odsetki stanowią wynagrodzenie z tytułu czyjejś sumy pieniężnej. Ich należność regulowana jest z czynności prawnej (np. na skutek podpisanej umowy) lub z orzeczenia sądu czy innego organu. Ich standardowa wysokość to suma wysokości stopy referencyjnej, wyznaczonej przez Narodowy Bank Polski. Od 2015 roku mowa o stopie wynoszącej 1.5%. Oprócz niej istotne są także punkty procentowe, wynoszące 3.5. Po zsumowaniu tych dwóch wartości dowiadujemy się że stawki odsetek ustawowych wynoszą 5% w skali rocznej. Przyjęło się, że maksymalna stawka standardowa to 10%, czyli dwukrotność stawki minimalnej.

Odsetki za zwłokę

Odsetki za opóźnienia w spełnianiu świadczenia pieniężnego to rodzaj odsetek, których zażądać może wierzyciel. To on, udając się do dłużnika, który zalega z odpowiednią płatnością ma prawo zażądać dodatkowych należności. Dochodzi do tego najczęściej po upływie terminów zapłaty. Co istotne, prawo do odsetek przysługuje wierzycielowi, bez względu na przyczynę opóźnień lub bez względu na uzyskanie (lub nieuzyskanie) szkody z tytułu braku terminowej płatności. Jeśli dłużnik zaznacza, że nieterminowa spłata to efekt czynników od niego niezależnych, to ta informacja nie zwalnia go z konieczności spłacenia należności.
Standardowa wysokość odsetek to suma stopy procentowej i punktów procentowych. W przypadku odsetek za zwłokę sposób naliczania jest z goła inny. W tym wypadku stopa procentowa wynosi 1.5%, a punkty procentowe wynoszą 5.5. Po zsumowaniu stawka odsetek ustawowych mowa o 7% w ujęciu rocznym. Sposób naliczania odsetek maksymalnych jest taki sam jak powyżej, przez co maksymalna ich wysokość wynosi 14%.

Zmiany w 2020 roku

Rządowy projekt ustawy, którego celem jest zmniejszyć ograniczenia płatnicze, wprowadził nowe zmiany, które zostaną wcielone w życie w 2020 roku. Zgodnie z danymi podanymi przez banki komercyjne, Narodowy Bank Polski i przedsiębiorców, koszty kredytu bankowego są niższe niż koszty związane z kredytem kupieckim (czyli rodzajem kredytu, w którym zadłużamy ię u własnych kontrahentów). Taki mechanizm przyczynia się do braku sprawności i płynności w obszarze płatniczym.

Dlatego też, wspomniana ustawa, zdecydowała się na podwyższenie wysokości stopy odsetek ustawowych, które dotyczą opóźnienia w transakcjach handlowych. Co istotne, podwyższenie to musi nastąpić w taki sposób, aby koszty zadłużenia u kontrahentów nie przewyższały kosztów kredytu operacyjnego.

Idąc dalej – projekt wprowadził zmianę, która zakłada, że odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcji będą równe stopy referencyjnej podawanej przez NBP i aż 10 punktów procentowych. Po ponownym zsumowaniu dowiadujemy się, że stawka odsetek wyniesie wtedy 11.5%.

Odsetki ustawowe kalkulator

Aby poprawnie wyliczyć należności i nie zatracić się w zmianach i liczbach, które z tych zmian wynikają, posłużyć nam mogą tzw. odsetki ustawowe kalkulator. To one, po wpisaniu odpowiednich parametrów, obliczają należność.

Posłużmy się przykładem: Kwota zobowiązania o którym mowa wynosi 2000 zł. Licząc odsetki za opóźnienie podać musimy zarówno datę oficjalnej należności, jak i ostateczną datą kiedy tą należność uiścimy. Jeśli więc termin spłaty był 1.04.2000 roku, a my złożyliśmy ją dopiero 1.04.2019 (czyli 19 lat później), odsetki wynoszą 4934 zł i 12 groszy.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.