Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Zasiłek pogrzebowy z ZUS – ile wynosi i komu przysługuje?

cemetery 2821279 1920

Rolą zasiłku pogrzebowego jest rekompensata kosztów, które poniosło się w związku z organizacją pogrzebu. Jest to odgórne świadczenie, z które korzystają najbliższe osoby denata i które wypłacane jest przez ZUS lub KRUS. W poniższym materiale wskazujemy komu przysługuje ta pomoc finansowa, jakie dokumenty należy uiścić i ile on dokładnie wynosi.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek nie przysługuje tylko i wyłącznie członkom rodziny, ale także pracownikom czy domowi opieki społecznej. O zwrot należności może ubiegać się niemalże każda bliska osoba osoby zmarłej, która odpowiadała za organizację i pokrycie kosztów. W przypadku członków rodziny wymienia się:

 • małżonków
 •  rodziców, ojczyma, macochę
 • dzieci własne, dzieci przysposobione,
 •  rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 •  wnuki,

Warto nadmienić, iż oprócz powyższej, najbliższej rodziny zasiłek przypisywany jest również sąsiadom, pracodawcy, przyjaciołom i współpracownikom. Koszty te dzielą się również między kilka osób, o czym więcej wspominamy poniżej.

Kiedy przysługuje zasiłek?

Przysługuje po śmierci min:

 • osobie, której przyznana jest emerytura
 • osobie, która jest ubezpieczona w ZUS
 • osobie, która w dniu śmierci nie miała emerytury lecz spełniała warunki jej uzyskania
 • osoba pobierająca zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne
 • osobie z rentą socjalną
 • osobie która pobierała rentę z tytuły wypadku

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek w przypadku członków rodziny wynosi 4 tysiące złotych, niezależnie od faktycznie poniesionych kosztów wynikających ze zorganizowanego pogrzebu. Osobie obcej (np. pracodawcy)zasiłek wymierzany jest zgodnie z poniesionymi kosztami, jednakże nie może wynieść więcej niż 4 tysiące złotych. Jeśli koszty pogrzebu są podzielone na więcej niż jedną osobę kwota zostaje podzielona pomiędzy te osoby proporcjonalnie do wydanej faktycznie kwoty.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Aby uzyskać zasiłek należy wypełnić stosowny wniosek (tzw. druk Z-12 w przypadku ZUS i SR-26 w przypadku KRUS). Do poprawnie wypełnionego wniosku należy dołączyć dokumenty, w skład których wchodzi:

 • akt zgonu
 • oryginalny rachunek wykazujący łączne koszty pogrzebu – faktury, historia zakupów, rachunki i wyciągi z konta
 • dokumenty potwierdzające tożsamość osoby składającej wniosek
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo
 • zaświadczenie płatnika składek, dotyczących np. ubezpieczeniom rentowym i emerytalnym.

Wniosek należy złożyć w dowolnej placówce ZUS. Dokonywać można tego osobiście, przez osobę upoważnioną, za pomocą poczty lub elektronicznie, poprzez platformę PUE ZUS. Do wniosku można upoważnić zakład pogrzebowy który zorganizował cały pochówek, dzięki czemu ZUS bezpośrednio dokona przelewu do zakładu, opłacając tym samym wszystkie niezbędna koszta.

Zasiłek pogrzebowy, a daty

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po 12 miesiącach od dnia śmierci osoby, której przysługuje dany zasiłek. Kwota wypłacana jest najpóźniej po 30 dniach kalendarzowych od chwili złożenia wymaganych dokumentów. Należność wypłacana jest bezpośrednio na wskazane konto lub wysłana listownie – np. do wspomnianego już zakładu pogrzebowego.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.