Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Sprzeciw od nakazu zapłaty – co napisać?

person s playing chess 1040157

Otrzymałeś nakaz zapłaty z sądu? Zarówno sama kwota, jak i uzasadnienie jej wręczenia wydaje ci się bezzasadne?
Obecnie, otrzymując wezwanie możesz spełnić świadczenie lub zakwestionować jego treść. Tak, na szczęście możesz sprzeciwić się wręczonym wezwaniom, tworząc tzw. oficjalny sprzeciw. To w nim należy wskazać twierdzenia, okoliczności i dowody, że wystąpienie zapłaty nie powinno mieć racji bytu.
Poniżej podpowiemy co napisać i jak stworzyć formularz zgłoszeniowy, który być może uchroni nas przed wydatkami.

Najważniejsze informacje

Na wstępie przedstawiamy garść najważniejszych informacji, które obowiązują wszelkie nakazy zapłaty.

 • Od chwili doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty ten ma dwa tygodnie na wniesienie ewentualnego sprzeciwu
 • pismo musi zawierać w sobie wszelkie zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz przytoczyć wszystkie fakty i dowody, potwierdzające daną sytuację lub informacje
 • jeśli posiadasz większą liczbą zarzutów – powołaj się na wszystkie z nich
 • pismo możesz stworzyć zarówno samodzielnie, jak i przy pomocy specjalistów

Rodzaje nakazów – tryby

Sądy wydają dwa rodzaje nakazów, występujących w dwóch różnych trybach:

 • nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – art. 484 i nast. k.p.c.
 • nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – art. 484 i nast. k.p.c.

W obu przypadkach nakaz wydawany jest w związku ze zgłoszonym w pozwie żądaniem zapłaty przez powoda (który wszczyna postępowania sądowe). Sąd zapoznaje się ze sprawą, badając przedłożone w niej dowody. Na tej podstawie wydawany jest nakaz zapłaty, co oznacza, że jest to wstępna ocena zasadności i wstępne żądanie uiszczenia opłaty. Sąd nie zawsze bierze pod uwagę wszystkie zarzuty, co warto wykorzystać i nadmienić w spisywanym sprzeciwie.

Co wskazać w sprzeciwie?

Formując dokument z zarzutami lub sprzeciwem nakazy zapłaty warto wskazać poniższe elementy:

 • czy zaskarża nakaz zapłaty w całości czy tylko w jednym, konkretnym punkcie lub części?
 • uwzględnij okoliczności faktyczne i dowody, które potwierdzą punkty i zadania wymienione w nowym dokumencie

Poniżej dokładnie przedstawiamy kroki i elementy zawarte w formularzu

 • Rubryka 1. – Nazwa/adres sądu, do którego składany jest sprzeciw lub zarzuty – w tym miejscu wpisz nazwę sądu, do którego wysyłany jest sprzeciw. Wskaż także właściwy wydział (pomóc ci może otrzymany, wcześniejszy, list).
 • Rubryka 2. – Sygnatura akt – w tym miejscu wpisz sygnaturę do przypisywanych akt. Znajdziesz ją w lewym, górnym rogu i poznasz jej po cyfrze rzymskiej, następnie symboli literowego oraz numeru sprawy.
 • Rubryka 3.1.1 – Pozwany i jego adres – wpisz dane adresowe, swoje imię i nazwisko.
 • Rubryka 3.1.2. – Pełnomocnik pozwanego – dane pełnomocnika, jeśli nakaz składany jest za jego pośrednictwem.
 • Rubryka 3.1.3. – Adres pozwanego do doręczeń – wypełnił to pole, jeśli poczta ma być doręczana na inny adres, niż wskazany twój adres zamieszkania.
 • Rubryki od 3.2.1. do 3.2.3. – pola do wpisania, jeśli w charakterze pozwanych występują inne osoby.
 • Rubryka 4. – gdy w poprzednich rubrykach zabrakło miejsca na wpisanie danych pozwanych, należy zakreślić słowo “tak” i wypełnić formularz DS.
 • Rubryka 5.1. – Strona powodowa – czyli imię i nazwisko powoda
 • Rubryka 5.2. – Strona pozwana – nasze imię i nazwisko nazwy pozostałych pozwanych
 • Rubryka 6. – Zakres zaskarżenia nakazu lub wyroku zaocznego – miejsce, w którym wskazujesz, czy zgadzasz się z żądaniami w całości, czy tylko z ich częścią. Skreśl w tym miejscu odpowiednio słowo: “w całości” lub “w części”.
 • Rubryka 7. – Zarzuty i wnioski pozwanego – jedna z ważniejszych rubryk, w której przedstawiasz swoje zarzuty i wnioski, wraz z uzasadnieniem. Poświęć tej rubryce więcej czasu i staraj się wypełnić ją starannie
 • Rubryka 8 – żądanie zwrotu kosztów procesu
 • Rubryka 9 – uzasadnienie – czyli dokładnie odniesienie się do elementów zawartych w punkcie 7.
 • Rubryka 10 – wnioski dowodowe – czyli wszelkie dokumenty odpowiadające uzasadnieniu
 • Rubryka 11- 14 to finalizowanie wniosku, począwszy od załączników, po datę i podpis.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.