Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Renta inwalidzka w 2020 roku – komu przysługuje i ile wynosi?

man hands waiting senior 33786 scaled 1

Na skutek zdarzeń losowych – poczynając od wypadku, kończąc na chorobie przewlekłej, możemy stracić tzw. zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Ta wyjątkowa sytuacja obarczona jest nie tylko trudnościami związanymi ze sprawnością fizyczną, ale także z bezpieczeństwem i płynnością finansową.

To w tym celu ZUS wypłaca tzw. rentę inwalidzką, której głównym celem jest zapewnić godne życie. Ile wynosi taka renta w Polsce? Czy staż pracy ma znaczenie i jeśli tak – ile lat pracy do renty da nam gwarancję otrzymanej pomocy?

Co to jest renta inwalidzka?

Zacznijmy jednak od zdefiniowania czym jest renta inwalidzka. Najprościej mówiąc jest to rodzaj specjalnego świadczenia pieniężnego, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli inaczej ZUS). Renta ta dedykowana jest niepełnosprawnym, którzy posiadają orzeczenie o niezdolności do wykonywania pracy (całkowitej lub częściowej).

ZUS wypłaca ją osobom, które na skutek sytuacji losowych – np. przez wypadek samochodowy oraz nagłe pogorszenie stanu zdrowia – nie mogą podjąć pracy zarobkowej, ograniczając w ten sposób zdolność do samodzielnego utrzymania się.

Pod mianem całkowitej niezdolności mamy na myśli osoby, które przez swoją niepełnosprawność utraciły całkowitą możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Częściowa niezdolność odnosi się do osób, które nie mogą wykonywać swojej dotychczasowej pracy (która jest np. zgodna z kwalifikacjami czy wykształceniem).

Obecnie wyróżnia się kilka grup inwalidzkich:

 • 1 grupa inwalidzka – charakteryzująca się znacznym stopniem niepełnosprawności oraz całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji;
 • 2 grupa inwalidzka – o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i całkowitej niezdolność do pracy;
 • 3 grupa inwalidzka – czyli lekki stopień niepełnosprawności i częściowa niezdolność do pracy.

Dokładny sposób funkcjonowania reguluje Ustawa z dnia 17. grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która znajduje się w Dzienniku ustaw z 1998 roku nr 162, pod pozycją 1118.

Komu przysługuje renta inwalidzka?

Jak już wspomnieliśmy – renta przyznawana jest osobom posiadającym orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej. W tym celu wystawiane jest orzeczenie lekarskie, którego otrzymanie związane jest ze spełnieniem trzech warunków:

 1.  nie jest zdolny do wykonywania pracy
 2.  niezdolność powstała w odpowiednich okresach składkowych i nieskładkowych (okres ten dokładnie definiuje ustawa)
 3. chory posiada wymagany okres składkowy i nieskładkowy, który jest związany z wiekiem, w którym powstała ta niezdolność.
  Warto nadmienić iż to ten trzeci punkt jest najczęściej problematyczny i to jegp najskrupulatniej sprawdza ZUS.

Odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy?

Rozwińmy zatem ten trzeci punkt, który staje się najczęściej źródłem problemów w przyznawaniu pomocy finansowej. Aby otrzymać pozytywną decyzję musimy wykazać się okresem nieskładkowym i składkowym o łącznej sumie:

 •  1 roku – gdy niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem przez wnioskodawcę 20 lat;
 •  2 lat – gdy niezdolność do pracy powstała pomiędzy 20. a 22. rokiem życia;
 • 3 lat – gdy niezdolność do pracy powstała pomiędzy 22. a 25. rokiem życia,
 •  4 lat – gdy niezdolność do pracy powstała pomiędzy 25. a 30. rokiem życia,
 • 5 lat – w momencie gdy niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. Tu jednak warto pamiętać, że ten pięcioletni okres musi przypaść na czas ostatniego dziesięciolecia, przed zgłoszonym wnioskiem o rentę.

W momencie kiedy niezdolność do pracy powstała w czasie pobierania nauki, chory może ubiegać się o inną formę renty – mianowicie rentę socjalną wypłacaną przez ZUS.

Ile wynosi renta inwalidzka?

Dokładna wartość renty inwalidzkiej waloryzowana jest co roku. Tak oto w 2019 roku najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy wynosiła 825 zł miesięcznie, ze wskazaniem że przypisywana była osobom z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a w przypadku całkowitej niezdolności – 1100 zł miesięcznie.

Renta z tytułu niezdolności, wynikająca z wypadku przy pracy lub choroby, przyznawana jest w wysokości 990 zł dla osób częściowo niezdolnych do pracy i 1320 zł w przypadku całkowitej niezdolności.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.