Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Koszty pracodawcy w 2022 – co się zmieniło?

austin distel rxpThOwuVgE unsplash scaled 1

W związku z najnowszą reformą pojawiły się liczne pytania dotyczące kosztów pracodawcy w 2022 roku. Zgodnie z nimi – wypłata minimalnego wynagrodzenia będzie kosztować zatrudniającego ponad 3500 zł, co wynika z wzrostu kwoty brutto z 2800 brutto do 3100 brutto. Łatwo więc policzyć, że koszty pracodawcy zwiększą się minimum o 300 zł. Co więcej – koszty pracodawcy będą jeszcze wyższe, jeśli pracownik uczestniczył w np. Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Na wszystkie te zmiany mają wpływ oczywiście między innymi Polski Ład, który jest głównym prowodyrem powstawania kolejnych pytań. Zatem, w jaki sposób obliczyć koszt pracodawcy? Jak wygląda umowa zlecenia koszty pracodawcy kontra umowa o pracę?

Jak obliczyć koszty pracodawcy?

W tym wypadku najlepiej sprawdzi się kalkulator wynagrodzeń koszty pracodawcy, który dokładnie wskaże i rozpisze wszystkie elementy, wchodzące w skład ponoszonych kosztów. Do wartości tej wlicza się nie tylko kwotę wynagrodzenia zasadniczego (tak zwaną stawkę miesięczną), ale także inne kwoty, takie jak na przykład: regulaminowe premie, prowizje, nagrody jubileuszowe, dodatki za pracę w nadgodzinach.

Uzyskana w ten sposób kwota brutto wynagrodzenia jest podstawą do obliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość tej składki ustala się w następujący sposób: od podstawy, która stanowi kwotę brutto wynagrodzenia, odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne. Składki te ostatecznie finansowane są częściowo przez pracownika, jak i przez pracodawcę.

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę muszą się również liczyć z innymi dodatkowymi kosztami, które są związane z między innymi urlopem wypoczynkowym, zwolnieniem chorobowym, organizowaniem szkoleń BHP i badaniami lekarskimi.

Koszt zatrudnienia pracownika a umowa cywilnoprawna

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej.

Zatrudnienie w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie, jest związane ze zwolnieniem pracodawcy z odprowadzaniem składek ZUS. W tym przypadku konieczne jest jedynie odprowadzanie składek podatkowych PIT, które wynoszą 17%. Ostatecznie jednak, w dużym uogólnieniu, koszty pracodawcy (a właściwie zleceniodawcy) w przypadku umów cywilno-prawnych są znacznie niższe. Koszty pracodawcy w ramach umowy zlecenie są niemalże bliźniacze, jak koszty w przypadku umowy o dzieło.

Jak obliczyć koszty pracodawcy od wynagrodzenia?

W tym przypadku najlepiej posłużyć się gotowymi kalkulatorami, które na podstawie wprowadzonych danych podają kwotę przysługujące pracodawcy, jak i pracownikowi. Aby otrzymać docelową wartość należy podać – np. rok podatkowy, kwotę brutto lub netto, wskazać ewentualne rodzaje umowy, a także wszystkie składki, które muszą zostać uwzględnione.

Koszty pracodawcy w 2022 roku

Zmiany, które miały miejsce na początku 2022 roku, dotyczą również kosztów całkowitych zatrudnienia pracownika. W dużym uogólnieniu: pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają potrącane składki ZUS. Kwotę na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne są potrącane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika z wynagrodzenia brutto.

Składki pokrywane przez pracodawcę to między innymi:

  • 9,76% wynagrodzenia brutto na ubezpieczenie emerytalne
  • 3% na składkę rentową
  • 2,4% na fundusz pracy
  • 0,1% na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
  • 1,67% na ubezpieczenie wypadkowe.

Ostatecznie więc, łącznie, pracodawca dokłada prawie 21% wynagrodzenia brutto dla każdego pracownika, który zatrudniony jest na etacie (na umowę o pracę). Dodatkowo pracownik od wynagrodzenia brutto ma odprowadzane składki emerytalne, rentowe chorobowe oraz zdrowotne.

W 2022 roku doszło do podniesienia tak zwanej kwoty minimalnej. Przyjmując więc, że pracownik zatrudniony jest na najniższą krajową, na pełen etat, otrzymywać będzie około 300 zł więcej, niż dotychczas. W ramach tej samej umowy, pracodawca będzie musiał dołożyć do pensji pracownika ponad 600 zł (łączny koszt około 3600 zł).

Koszty wynikające z zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie wynikają między innymi z tego: czy jest to umowa która jest jedynym źródłem dochodu dla pracownika, czy zleceniobiorca jest zatrudniony w innej firmie, czy jest studentem poniżej 26 roku życia. Obecnie na umowę zlecenie minimalna stawka godzinowa wynosi 19 zł 70 gr brutto za godzinę.

Bibliografia:

[1] Wałachowska, M., & Wantoch-Rekowski, J. (2014). Umowy cywilnoprawne a składki na ubezpieczenia społeczne–zarys problemu.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.