Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Świadczenie przedemerytalne – warunki ich otrzymania

old couple 2313286 1920

Osoby, które pozbawione są możliwości wykonywania pracy zarobkowej spotykają się z ogromnymi trudnościami, głównie w przestrzeni finansowej. Problem jest o tyle trudniejszy, gdy pomimo długiego stażu pracy, nie przysługuje nam jeszcze prawo do emerytury (np. ze względu na zbyt niski wiek). W przypadku tak skrajnej sytuacji wprowadzono tzw. zasiłek przedemerytalny. Nierzadko jest to jedyna forma wspomagania finansowego, regulowana przez ustawę o świadczeniach przedemerytalnych z 30 kwietnia 2004. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje odnośnie świadczenia, odpowiadając tym samym na najbardziej trapiące pytania.

Kto może skorzystać ze świadczenia? Warunki.

Świadczenie przyznawane jest po złożeniu wniosku. Dokument ten złożyć musi osoba, która bezpośrednio ubiega się o opisywane świadczenie. Aby skorzystać z tej formy pomocy, musisz spełnić poniższe warunki:

 • mieć ukończone do dnia rozwiązania stosunku pracy 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) i mieć 20 lat stażu pracy (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni
 • okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić 30/35 lat (kobiety/mężczyźni), a pracę trzeba stracić z winy pracodawcy;
 • staż pracy wynieść musi minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), a pracę stracić z winy pracodawcy – wtedy świadczenie dostanie niezależnie od wieku.
 • Do stażu liczą się okresy składkowe i nieskładkowe.

Świadczenie przedemerytalne a praca

Świadczenie nie przysługuje od razu po zwolnieniu z zakładu pracy. Niezbędnym krokiem jest konieczność zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna. Zasiłek przysługuje osobie, która spełnia warunki, takie jak:

 • przez okres co najmniej 180 dni konieczność zaciągania zasiłku dla bezrobotnych
 • zarejestrowana w spisie jako osoba bezrobotna
 • w okresie pobierania zasiłku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – czyli nie unikała sposobu na zarobienie i zatrudnienie w stałym miejscu
 • złoży wniosek w ciągu 30 dni od ustania zatrudnienia

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

Zasiłek przedemerytalny ustalany na podstawie wspomnianej wyżej ustawy z 30 kwietnia 2004 r. przysługuje w wysokości wynoszącej:

 • od 1 marca 2018 r. do 28.02.2019 r. – 1070,99 zł
 • od 1 marca 2019 roku wartość świadczenia przedemerytalnego zwiększyła się do 1140,99 zł miesięcznie brutto.

Co ważne – świadczenie waloryzowane jest na zasadach i terminach zawartych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W takim wypadku świadczenie podlega corocznej aktualizacji. Aktualizacja ta odbywa się każdego 1 marca danego roku.

Jak otrzymać zasiłek?

 1. aby otrzymać zasiłek należy odbyć półroczny (a dokładnie, 180-dniowy) okres bycia zarejestrowanym bezrobotnym. W tym czasie należy przebywać na zasiłku dla bezrobotnych. Co ważne, w tym czasie nie należy odmawiać zatrudnienia, bez podania konkretnej, istotnej przyczyny.
 2. po upływie 180 dni przebywania na zasiłku dla bezrobotnych można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Podczas składania dokumentów należy także złożyć zaświadczenie o 180 dniowym okresie pobierania zasiłku, o którym mówimy w punkcie 1).
 3. prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługuje od kolejnego dnia po złożeniu wniosku z dokumentami. Po spełnieniu wszystkich warunków zostanie wypłacana comiesięczna kwota, wynosząca ponad 1000 zł.

Znajdź najlepszą darmową pożyczkę w Polsce

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.