Skip to main content

Minimalna kwota pożyczki

50 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

1500 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

100 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

3000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

20

Minimalna kwota pożyczki

300 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

20000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Minimalna kwota pożyczki

1000 PLN

Maksymalna kwota pożyczki

10000 PLN

Odsetki

-

Minimalny wiek

18

Emerytura po mężu – jak ją uzyskać ?

old couple 2313286 1920 1

W przypadku śmierci małżonka ZUS oferuje pomoc finansową, nazywaną “emeryturą po mężu”. Wdowa, w ramach wsparcia finansowego, przyjmuje dotychczasową należność zmarłego męża, dzięki czemu łatwiej jest jej się odnaleźć w nowym, samotnym życiu. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać tą niezwykle cenną pomoc?

Co to jest renta rodzinna?

Renta lub emerytura po mężu jest częścią tzw. renty rodzinnej, przysługującej wyłącznie wdowie lub wdowcowi. Oznacza to, że przepisy uwzględniają zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Najważniejszym warunkiem, który należy spełnić, jest status niezdolności do pracy przez żyjącego małżonka. Co ciekawe – renta po mężu obowiązuje również w przypadku pobierania zasiłku przedemerytalnego, świadczeń przedemerytalnych lub świadczeń kompensacyjnych.

Jak starać się o emeryturę małżonka?

Zasady świadczeń reguluje ustawa o emeryturach i rentach z ZUS, w ramach wspomnianej już renty rodzinnej. Poniżej przedstawiamy sytuacje oraz warunki, które umożliwiają zaciągnięcie takiej pomocy:

 • współmałżonek w momencie śmierci męża lub żony musi mieć więcej niż 50 lat,
 • osoba wnioskująca musi być niezdolna do pracy (lub wychowywać dziecko uprawnione do renty rodzinnej)
 • wychowywane dziecko nie może mieć więcej niż 16 lub 18 lat (jeśli się uczy)
 • renta przysługuje również w ciągu 5 lat od śmierci małżonka, pod warunkiem spełnienia wyżej wymienionych warunków
 • w przypadku intercyzy – świadczenie z ZUS-u jest należne gdy współmałżonek miał ustalone prawo do alimentów
  o należną sumą mogą również ubiegać się byli małżonkowie – o ile spełniają powyższe warunki, a także w chwili śmierci mieli prawo do alimentów (które były uprawomocnione w wyroku sądowym).

W przypadku gdy małżonek nie spełnia powyższych warunków, może złożyć wniosek o tzw. okresową rentę rodzinną. Renta ta przydzielana jest w przypadku braku dochodów przez co najmniej rok od śmierci męża/żony.

Jaką kwotę możemy otrzymać?

Jak przedstawiają przepisy – świadczenia dla małżonków są niemalże identyczne, jak te, dawane pierwotnemu świadczeniobiorcy. Dokładnie mówi się o:

 • 85 procentach świadczenia, przysługującego pierwotnie
  lub
 • 90-95 procentach w przypadku uprawnienia dwóch lub trzech osób (w takim wypadku – jedna renta przysługuje wszystkim członkom rodziny i może zostać podzielona na równe części).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w najbliższej placówce ZUS lub przesłać go elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – np. za pośrednictwem założonego wcześniej profilu zaufanego ePUAP. Następnie, w odpowiedniej kategorii, należy wybrać czy o świadczenie ubiega się współmałżonek czy inny (pełnoletni) członek rodziny. W przypadku świadczenia, o które występuje wyłącznie drugi współmałżonek, należy wybrać druk: ZUS Rp-2. Kolejno, we wniosku, należy podać takie informacje jak:

 • dane zmarłego – imię i nazwisko
 • własne imię i nazwisko
 • stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą
 • datę i miejsce urodzenia rodziców
 • numer PESEL
 • numer i seria dowodu osobistego
 • adres pobytu
 • adres do korespondencji.

Do złożonego wniosku konieczne jest również dołączenie dokumentów potwierdzających datę urodzenia wnioskodawcy oraz akt zgonu małżonka. Dodatkowo niezdolność do pracy musi potwierdzić lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska.
W zależności od tego czy byliśmy ze zmarłym w małżeństwie czy po rozwodzie – należy uiścić decyzję sądu w sprawie dotychczasowych alimentów. Całość uzupełni numer poświadczenia, potwierdzającego prawo do dotychczasowej emerytury. Jeśli prawo nie zostało jeszcze przyznane – niezbędne będą trzy poniższe dokumenty:

 1.  kwestionariusz potwierdzający okres składkowy i nieskładkowy (ZUS Rp-6)
 2.  Informację o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS R-7)
 3. . oryginalny dyplom ukończenia studiów i świadectwa pracy.

Brak komentarzy!

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.